Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Dịch vụ Email Server

Gói 5 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 5
Dung lượng: 5 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 20 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 20
Dung lượng: 10 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 50 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 50
Dung lượng: 20 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 100 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 100
Dung lượng: 50 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 300 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 300
Dung lượng: 190 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Gói 449 Email - Dịch vụ Email Server

Địa chỉ Email: 499
Dung lượng: 220 GB
Khởi tạo: Miễn phí
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (3.88.220.93) sẽ được hệ thống lưu lại.