Đăng ký tài khoản khách hàng tại adtimin

Khởi tạo tài khoản Khách hàng tại adtimin
Tài khoản khách hàng tại adtimin là tài khoản khách hàng sử dụng để tương tác thông tin với adtimin. Bao gồm Đăng ký dịch vụ, Quản lý dịch vụ, Gửi và xác nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ. Địa chỉ Email của khách hàng chính là tên đăng nhập vào tài khoản khách hàng, đồng thời cũng chính là địa chỉ Email để nhận các thông tin, thông báo về đơn hàng, dịch vụ mà adtimin gửi cho khách hàng.

Thông tin đăng nhập

Thông tin cá nhân

Vui lòng nhập thông tin cá nhân đây một cách chính xác, đầy đủ để adtimin thuận tiện trong quá trình làm hợp đồng dịch vụ cho Quý khách.